Zásady ochrany osobních údajů

poskytnutých v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“)

Klíčovým zájmem a filozofií GOPASu je nejen spokojenost účastníků našich školení, ale také našich zákazníků/objednatelů, se kterými budujeme vzájemný obchodní vztah. K tomu nám slouží poskytnuté osobní údaje, které nejenom pečlivě chráníme, ale také zpracováváme v souladu s platnou legislativou.

V Zásadách ochrany osobních údajů Vás GOPAS skládající se z

GOPAS, a.s. se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, IČ 63911035 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7753 GOPAS SR, a.s. se sídlem Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČ 35881674, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl Sa, vložka 3308/B informuje o postupech ochrany soukromí, jaké údaje shromažďuje, používá, zveřejňuje a předává, jakož i o možnostech, které můžete učinit, a o právech, která můžete vykonávat ve vztahu k Vašim osobním údajům dle platné legislativy.

Jaké osobní údaje využíváme a k jakým účelům je potřebujeme

GOPAS zpracovává pouze osobní údaje obsahující jméno, příjmení a e-mail, které jsou nezbytné k účelům spojeným se splněním zakázky, zabezpečením organizace a realizace poskytovaných služeb, zahrnujících zejména školení, konference, semináře a certifikace.

Obecně GOPAS shromažďuje osobní údaje jen v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou či uzavřením smlouvy, tedy jen v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy.

Na jakém právním základě je zpracováváme

V případě osobních údajů poskytnutých za účelem plnění služeb v rámci zabezpečení organizace a realizace školení, konferencí, seminářů či jiných poskytovaných služeb GOPASu, zpracováváme výše uvedené osobní údaje v našem oprávněném zájmu spočívajícím v nutnosti identifikace osoby v nezbytně nutném rozsahu pro plnění smlouvy.

Ochrana soukromí dětí

Produkty a služby GOPASu nejsou zaměřeny na děti a GOPAS se vědomě nepodílí na shromažďování osobních údajů od dětí. Pokud jste rodič nebo opatrovník mladistvé(ho) a myslíte si, že nám poskytl(a) osobní informace, kontaktujte nás e-mailem: info@gopas.cz.

S kým osobní údaje sdílíme

GOPAS může sdílet osobní údaje s obchodními partnery zejména za účelem plnění objednávek, nebo marketingových kampaní. Mezi tyto obchodní partnery a poskytovatele služeb patří zejména přeprodejci školení, poskytovatelé školících materiálů a courseware, zpracovatelé plateb, finanční instituce, doručovací společnosti, nebo poskytovatelé služeb informačních technologií. Obchodní partneři jsou na základě smlouvy povinni uchovávat informace obdržené jménem GOPASu jako důvěrné a bezpečné a nepoužívat je k jinému účelu, než ke kterému jim byly poskytnuty.

GOPAS může sdílet osobní údaje požadované zákonem nebo právním postupem, jako je například reakce na řádně schválenou a zákonnou žádost policie nebo veřejného orgánu (včetně plnění požadavků státní bezpečnosti nebo vynucování práva), při prosazování nebo ochraně práv GOPASu, pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné k zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě, jak to umožňuje platná legislativa, nebo v souvislosti s vyšetřováním podezřelé nebo skutečné protiprávní činnosti.

Mezinárodní přenosy dat

Informace, které GOPAS shromažďuje, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi zeměmi, ve kterých působí, aby mohl tyto informace používat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Veškeré osobní údaje uchovávané a zpracované GOPASem jsou bezpečně umístěny v rámci Evropské unie. Neexistuje systematický přenos údajů mimo EU pro jakýkoli jiný účel. GOPAS se zavazuje používat ve všech smlouvách, ve kterých mohou být údaje přeneseny do USA, doložky o modelu EU.

Jak udržujeme osobní údaje zabezpečené

Aby GOPAS zabránil ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití či zveřejnění informací a zajistil správné používání Vašich informací, používá přiměřené a vhodné fyzické, technické a administrativní postupy k ochraně shromažďovaných a zpracovávaných informací.

Jak dlouho udržujeme osobní údaje

GOPAS uchovává osobní údaje pouze po dobu stanovenou v rámci zákaznických smluv a nesnaží se uchovávat údaje po dobu delší, než je nezbytné k plnění poskytovaných služeb a splnění zákonných a smluvních povinností. Když dále nepotřebujeme používat Vaše osobní údaje, odstraníme je z našich systémů a záznamů nebo podnikneme kroky k anonymizaci těchto informací.

Sociální sítě a linky na ostatní weby

Stránky GOPASu mohou poskytovat funkce sociálních médií, které vám umožní sdílet informace se svými sociálními sítěmi a komunikovat s GOPASem na různých webových stránkách sociálních médií. Použití těchto funkcí může mít za následek shromažďování nebo sdílení informací o Vás, v závislosti na této funkci. Doporučujeme, abyste si prohlédli zásady a nastavení ochrany osobních údajů na webových stránkách sociálních médií, s nimiž spolupracujete, abyste se ujistili, že chápete informace, které mohou být shromažďovány, používány a sdíleny těmito webovými stránkami.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. GOPAS nekontroluje a nezodpovídá za informace shromážděné na webových stránkách, které jsou k dispozici prostřednictvím odkazů z našich webových stránek. Máte-li otázky ohledně postupů sběru dat na propojených webových stránkách, obraťte se přímo na organizace, které tyto webové stránky provozují.

Nastavení ochrany soukromí

Volby ohledně odběru vybraných newsletterů můžete provést nebo změnit v místě shromažďování údajů nebo způsoby, popsanými v následujících oddílech. Tyto možnosti se nevztahují na sdělení, jejichž primárním účelem je dokončení objednávky, smlouvy nebo jiné administrativní a transakční oznámení, jejichž primární účel není propagační povahy.

Newsletter

Newsletter GOPASu může obsahovat informace o všech našich novinkách, nových školeních, konferencích, seminářích, speciálních nabídkách, personalizovaném obsahu nebo cílené inzerci, o které jste buď výslovně požádali, nebo s jejich přijímáním souhlasili.

Poté, co o tato sdělení požádáte, můžete jejich odběr použitím odkazu pro odebrání “Unsubscribe” v e-mailové zprávě, nebo dle pokynů uvedených v příslušném e-mailu zrušit. Případně nám napište na info@gopas.cz.

Uplatnění Vašich práv

Máte právo na přístup ke všem osobním údajům, které jste nám poskytli nebo které o Vás uchováváme. Kromě toho máte právo odvolat dříve udělený souhlas nebo požádat o opravu, doplnění, omezení zpracování, anonymizaci či odstranění Vašich osobních údajů a požádat o vysvětlení jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

V určitých případech může být Vaše žádost zamítnuta na základě legitimní výjimky, například pokud by zpřístupnění informací odhalilo osobní údaje jiné osoby, nebo nám zpřístupnění takových údajů zakazuje zákon.

Máte možnost odhlásit se od přijímání marketingových e-mailů z GOPASu kdykoli bez nákladů, kliknutím na příslušný odkaz obsažený v našich marketingových e-mailech.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu.

Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Dozorovým úřadem v SR je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

GOPAS si vyhrazuje právo kdykoli provést opravy, změny nebo dodatky v Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud upravíme naše Zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme revidované změny s aktualizovaným datem revize. Pokud dojde k významným změnám v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které podstatně změní naše postupy ochrany osobních údajů, můžeme Vás upozornit například zasláním e-mailu nebo zveřejněním oznámení na naší úvodní webové stránce nebo na stránkách sociálních médií. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v červenci 2022.

Doporučujeme vám pravidelně sledovat naše Zásady ochrany osobních údajů ohledně změn a aktualizací.

Jak nás kontaktovat?

Máte-li dotazy týkající se Zásad ochrany osobních údajů společnosti GOPAS nebo použití Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@gopas.cz nebo na adrese:

GOPAS, a.s. GOPAS SR, a.s. Kodaňská 46 Dr. Vladimíra Clementisa 10 101 00 Praha 10 821 02 Bratislava
Česká republika Slovenská republika

Select language